Reglement

BikeFestHest

Bij inschrijving verklaart iedere deelnemer dit reglement gelezen en goedgekeurd te hebben en zich aan de algemene voorwaarden te houden.

 1. De Powerbikers Challenge  is een gezellig, leuk, sportief opgevat mountainbikegebeuren voor solo’s of in teamverband.  De bedoeling is om zoveel mogelijk rondes af te leggen in 3 uur tijd. Het aantal afgelegde rondes zal automatisch worden geregistreerd.  De rangschikking is te volgen tijdens het evenement via de commentator en via tussenstanden op de schermen.  Iedereen aanvaardt de werking van dit systeem en discussies zijn uitgesloten.  Achteraf zal de uitslag te zien zijn op de website van de organisatie alsook op andere sociale media.
 2. Er worden enkel mountainbikes toegelaten met 26”- 27,5”of 29er wielen en het dragen van een fietshelm is verplicht. De deelnemers verklaren in eer en geweten in uitstekende gezondheid te verkeren en verklaren deel te nemen op eigen verantwoordelijkheid.
 3. De deelnemers hebben de keuze om deel te nemen als heren team, dames team, gemengd team of solo.  Per ploeg zijn er min. 2,  max. 3  deelnemers waarvan de leeftijd niet jonger is dan 16 jaar. De solorijders mogen eveneens niet jonger zijn dan 16 jaar. De organisatie heeft het recht op identiteitscontrole.  Een gemengde ploeg bestaat uit minstens 1 man + 1 vrouw.  De dame in kwestie zal minimum 4 rondes dienen af te leggen gedurende de wedstrijd.  Dit zal door de mensen aan de wisselzone gecontroleerd worden.
 4. Voorinschrijving is verplicht.  Daginschrijvingen zijn om praktische redenen niet mogelijk.  Inschrijven kan tot en met 20-04-2019.  De inschrijving is definitief bij betaling van het volledige bedrag op ons rekeningnummer met vermelding van ploegnaam of naam solorijder. Bij annulering moet de organisatie voor 14-04-2019 verwittigd worden, er zal dan een administratieve kost gerekend worden, 15€/ploeg en 5€/solo, het overige bedrag zal terug gestort worden. Bij annulering na 14-04-2019 wordt het inschrijvingsbedrag niet teruggestort.  Enkel in geval van medische problemen, aantoonbaar met een doktersvoorschrift, kan er na 14-04-2019 nog inschrijvingsgeld terug gevorderd worden, er wordt hier ook een administratiekost van 15€/ploeg en 5€/solo afgehouden.  Er worden max. 60 deelnemende ploegen en 40 solorijders aanvaard.  De inschrijving bedraagt 45€ per ploeg (voor zowel 2 of 3 teamleden) en 20€ voor solorijders.  Iedere ploegverantwoordelijke of solorijder ontvangt een bevestiging van betaling en een reglement.  Inbegrepen bij het inschrijvingsgeld zijn: startgeld, nummerbord & gebruik chip, kleedkamer, medische assistentie, een verzekering tegen lichamelijke ongevallen, sportdrank en andere versnaperingen aan de bevoorradingszone gedurende de wedstrijd.
 5. De start van de Powerbikers Challenge zal plaatsvinden om 14.00u.  Iedere ploeg/solorijder dient zich zaterdag 27-04-2019 voorafgaand aan te melden aan het secretariaat tussen 12.00u en 13.15u. Hier worden alle inschrijvingen gecontroleerd en zal een identiteitskaart of €20 gevraagd worden als waarborg voor de chip en het rugnummer.  Deelnemers die zich na 13.15u aanmelden zullen niet kunnen starten en hebben geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 6. Er wordt een heren-, gemengd-, dames- en een soloklassement voorzien over de 3 uren. Solorijders worden verder opgedeeld in -40 en +40 jaar voor de mannen, naast een aparte reeks voor de vrouwen.  Elk team krijgt een nummer met een chip die aan het stuur wordt bevestigd (met een clipsysteem) van de deelnemer die op dat moment aan het rijden is.  Enkel in de wisselzone mag deze worden doorgegeven. Achteraf worden de chips en stuurborden terug binnengebracht op het secretariaat.  Bij opzettelijke beschadiging of verlies wordt er schadevergoeding gevraagd (bepaald door de verantwoordelijke van de timing).
 7. De organisatie is gemachtigd om in geval van onsportief gedrag een team of deelnemer te schorsen en dus uit de proef te nemen.  De organisatie heeft de mogelijkheid geheime controles op het parcours te organiseren. Elke deelnemer is gehouden het reglement te volgen en de wegcode na te leven. Dronken deelnemers zijn niet toegelaten.
 8. De organisatie kan beslissen tot stopzetten van de Powerbikers Challenge bij zware ongevallen of gevaarlijke (weers)omstandigheden.
 9. In geval van technisch probleem of materiaalbreuk, is het toegestaan om ter plaatste te depanneren, zonder de andere deelnemers te hinderen.  Bij pech dient de aangevatte ronde afgelegd te worden door de betrokken renner, zonder dat hij het parcours verlaat.  In de nabijheid van wisselzone wordt er technische bijstand verleend.  In uitzonderlijke gevallen (een zware val of ernstige medische problemen) is het toegestaan om, na overleg met de medische dienst ter plaatse en de organisatie, max. 1 rijder te vervangen.  Er zal streng toegezien worden dat er van deze regel geen misbruik gemaakt wordt.
 10. Er wordt gestart volgens inschrijvingsnummer. Het team dat eerst ingeschreven is krijgt startnummer 1 enz… . Het staat vrij te wisselen. Deze wissel moet gebeuren aan de door de organisatie toegewezen wisselzone. De solorijders vertrekken 2 minuten voor de teams.
 11. Deelnemende teams krijgen een ruimte aangewezen in het rennerspark waar er eventueel een partytentje kan geplaatst worden van 3x4m.
 12. Het volledige parcours is duidelijk afgebakend, en dient nauwkeurig gevolgd te worden. Deelnemers die afwijken van het juiste parcours krijgen bij een eerste verwittiging 1 strafronde toegewezen, bij een tweede zal de gehele ploeg of solorijder onverbiddelijk gediskwalificeerd worden.  Het is verboden tegen de richting in te fietsen. Tijdens de wedstrijd is slecht 1 renner van elk team tegelijkertijd toegelaten op het parcours.  Het parcours zal enkel voorafgaand verkend kunnen worden tussen 12.30u en 13.45u.
 13. Dit is geen wedstrijd, maar een mountainbike challenge, waarbij iedere deelnemer aanvaardt dat bij inbreuk van zijnentwege, hij/zij persoonlijk aansprakelijk zal worden gesteld voor de door hem/haar ontstane schade en ongevallen.  De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke diefstallen.
 14. Tijdens dit evenement staat respect voor de natuur centraal.  Avontuur is zoals steeds ondergeschikt aan de natuur, en bijgevolg wordt het niet respecteren hiervan beschouwd als onsportief gedrag.  Dit omvat ook respect voor afgebakende privé-terreinen, aanplantingen, gewassen , etc.
 15. Veiligheid van de deelnemers is de hoogste prioriteit van de organisatie.  De organisatie is verzekerd voor hun aansprakelijkheid in geval van fysieke ongevallen tijdens het evenement.  De deelnemers zien echter af van enige claim t.o.v. de organisatie voor diefstal, schade aan materieel, en voor eventuele andere schade of fysieke ongevallen die zouden kunnen veroorzaakt zijn door deelname aan dit evenement. De organisatie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
 16. Het einde van de wedstrijd: De wedstrijd duurt minstens 3 uur en eindigt voor elke deelnemer op het moment wanneer hij/zij de finishlijn (aankomstboog) overschrijdt na 17u00. Elk rondje dat begonnen is voor 17u00 moet nog afgewerkt worden en telt mee voor het uiteindelijk afgelegde aantal rondjes en de einduitslag. Het einde van de wedstrijd zal duidelijk gemaakt worden door een wedstrijdklok, de omroeper en door het feit dat de finishers zullen omgeleid worden.
 17. Er worden foto’s en videomateriaal gemaakt op dit evenement. Dit beeldmateriaal kan gepubliceerd worden in de nieuwsbrief, op Facebook, in of op andere sociale media. Door je in te schrijven voor deelname aan dit event ga je akkoord dat beeldmateriaal met jouw afbeelding gemaakt en gepubliceerd worden. BikeFestHest is een publiek evenement waarbij foto’s en filmmateriaal wordt gemaakt waarop personen herkenbaar kunnen zijn afgebeeld in het kader van dit event. Elke aanwezige heeft steeds het recht om zich in te verzetten tegen publicatie van zijn of haar portret, in zoverre ze herkenbaar zijn weergegeven. Hiervoor neem je best contact op met info@powerbikers.be
%d bloggers liken dit: